بسم الله

عده ای میگویند

گر که یک نسل ز حسرت مردند

-حسرت تکه نان-

سهم ما اینجا چیست؟

سهم ما گشنگی هم نوع است!!!

سهم ما غصه نخوردن ز غم همسایه!!!

سهم ما مدعی دینداری ست!!!                                              

شده عادت بَرِمان                                                              

مدعی بودنِ بر ماندنِ بر دین خدا

 

گر علی(ع) اینجا بود

آب و نان بر طبقش می گنجید؟!

 

ما کجا گم شده ایم؟

در بلندای همین قله ی بی رحمی خویش!

 

کاش باور بکنیم

زندگی خوردن و خوابیدن نیست!!

 

ای مسلمان برخیز!

کودکی تشنه ی یک جرعه ی آب است

و درحسرت نان!

 

"یه منتظر