بسم الله

 

وقتی دلی بحال دلت نمیسوزد

همان بهتر

که خودت بسوزی

به پای "او"

و بحال خودت...!

 

" یه منتظر