بسم رب الحسینـــ (ع)
مـــا را گدای حرم یار نوشتنــد
آشفته ،پریشان غم یار نوشتنـــد
جز عشـــق نشد مقصد و مقصود دلـــِ ما
مـــارا همه مجنون به خــم یـــ ــار نوشتنـــد
کـــآن زلــف پریشان همه را داده به بادُ
دیـــوانه ی یک دم نــظرش قلب سیـــاهُ
عاشق نــَبُوَد هر که بگوید که مرا در هوس روی بجــز یــــ ــار نوشتنـــد....
کــآن چشم سیــه بــرده دلــ و دیــنـــ و سرشتـــم
کَ از خاک بهشتــ است فزون برکتــ خـــاکی که به یُمـــنــِ قدمتــ مُهرِمدامـــش همــهـ "تـــربـــتـــ اربــــابـــــ" نوشتنــــد...

"سرودهــ یکــم محرم الحرام
"یـــه منتظــر

تربت ارباب