بسم الله

 

بی تاب دلم فقط تو را میخواند

جز تو چه کسی حال مرا میداند

پشت نگهم هزار صف اشک قضاست

بغض دل من فقط حرم میخواهد

 

"تقدیــم بــه بــانوی کــریم قلبــم...

یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه

 

بغض نوشت:

حــال قلبــم خــوش نیست...

یــادت افتــاد...نفس کــم آورد...

 

....این روزهـــا خــط خــطی هــای دلــم زیــاد شــده...انگار همه اش را فقط تو باید بخوانی...فقط...